ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรุณาศึกษาตารางเรียนออนไลน์ให้ละเอียด

และคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนตามห้องเรียนของตนเองตามที่ระบุเท่านั้น

รหัสวิชาชื่อวิชาช่องทางการเข้าเรียน
ท21101ภาษาไทย 1
ท20211เสริมทักษะภาษาไทย
รู้ภาษาไทย
ค21101คณิตศาสตร์ 1
ค21201คณิตศาสตร์เสริม 1
ว21101วิทยาศาสตร์ 1
ว21102การออกแบบและเทคโนโลยี
ส21101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ส21231หน้าที่พลเมือง
ส21102ประวัติศาสตร์ 1
จ21201ภาษาจีน 1
อ21101ภาษาอังกฤษ 1
พ21102วอลเลย์บอล
พ21101สุขศึกษา 1
ศ21101ทัศนศิลป์1
ศ21102ดนตรี 1
ง21101งานบ้าน
ว21271สะเต็มศึกษา (ม.1/11 เท่านั้น)
อ22213ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ม.1/11 เท่านั้น)