ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กรุณาศึกษาตารางเรียนออนไลน์ให้ละเอียด

และคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนตามห้องเรียนของตนเองตามที่ระบุเท่านั้น

รหัสวิชาชื่อวิชาช่องทางการเข้าเรียน
ท33101ภาษาไทย 5
ค33101, ค33205คณิตศาสตร์ 5 ,คณิตศาสตร์เสริม 5
ว33101วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
ว33225เคมี 5
ว33264โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4
ว33245ชีววิทยา
ว30295การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส33101สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 5
อ30263การแปลเบื้องต้น (ม.6/1-2 เท่านั้น)
อ33101ภาษาอังกฤษ 5
จ30215สื่อสารภาษาจีน 5 (ม.6/3-8 เท่านั้น)
จ33201ภาษาจีน 5 (ม.6/1-2เท่านั้น)
ว33205ฟิสิกส์ 5
พ30209มวยไทย
I30203กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ง33101การงานอาชีพ
พ33101สุขศึกษาและพลศึกษา 5
อ30204โครงงานภาษาอังกฤษ (ม.6/1 เท่านั้น)
ว33285วิจัยพื้นฐาน (ม.6/8 เท่านั้น)
ง30265การจัดการธุรกิจ 3 (ม.6/2 เท่านั้น)
ว33275วิชาสะเต็มศึกษา (ม.6/5 เท่านั้น)
ท30214รู้รักษ์หลักภาษา (ม.6/1 เท่านั้น)
ส30204กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ม.6/1-2 เท่านั้น)