ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กรุณาศึกษาตารางเรียนออนไลน์ให้ละเอียด

และคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนตามห้องเรียนของตนเองตามที่ระบุเท่านั้น

รหัสวิชาชื่อวิชาช่องทางการเข้าเรียน
ท32101ภาษาไทย 3
ค32101คณิตศาสตร์ 3
ค32203คณิตศาสตร์เสริม 3
ว32243ชีววิทยา 3
ว32101วิทยาศาตร์กายภาพ
ว32223เคมี 3
ว32203ฟิสิกส์ 3
ว33263โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3
ว30293โปรแกรมกราฟิก
ส32102ประวัติศาสตร์
ส32101สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ส32233หน้าที่พลเมือง
อ32101ภาษาอังกฤษ 3
จ30213สื่อสารภาษาจีน (ม.5/3-8 เท่านั้น)
พ32101ภาษาจีน 3 (ม.5/1-2 เท่านั้น)
พ32101สุขศึกษา 3
พ30203ลีลาศ
ศ32102นาฏศิลป์ 1
I30201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ว32283ฝึกประสบการณ์ (ม.5/8 เท่านั้น)
อ30245การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 (ม.5/1 เท่านั้น)
ง30263การจัดการธุรกิจ 2 (ม.5/2 เท่านั้น)
อ30232ทักษะฟัง – พูด 2 (ม.5/1 เท่านั้น)
ว32273วิชาสะเต็มศึกษา (ม.5/5 เท่านั้น)