ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กรุณาศึกษาตารางเรียนออนไลน์ให้ละเอียด

และคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนตามห้องเรียนของตนเองตามที่ระบุเท่านั้น

รหัสวิชาชื่อวิชาช่องทางการเข้าเรียน
ท31101ภาษาไทย 1
ท30212การใช้ห้องสมุด
ค31101คณิตศาสตร์ 1
ค31201คณิตศาสตร์เสริม 1
ว31261โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1
ว31221เคมี 1
ว31241ชีววิทยา 1
ว31101วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1
ว31201ฟิสิกส์ 1
ว31102การออกแบบ และเทคโนโลยี 1
ส31101สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ส31231หน้าที่พลเมือง
ส31102ประวัติศาสตร์ 1
อ31101ภาษาอังกฤษ 1
จ31201ภาษาจีน 1 (ม.4/1-3 เท่านั้น)
จ30211สื่อสารภาษาจีน 1 (ม.4/4-9 เท่านั้น)
อ30241ทักษะการอ่าน เขียน 1 (ม.4/1 เท่านั้น)
พ31101สุขศึกษา 1
ศ31101ดนตรี
พ30232แบดมินตัน
อ31211ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ม.4/1 เท่านั้น)
อ30243การอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 (ม.4/1 และ ม.4/3 เท่านั้น)
ง30261การจัดการธุรกิจ 1 (ม.4/2 เท่านั้น)
ว31271วิชาสะเต็มศึกษา (ม.4/5 เท่านั้น)
ว31281เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ม.4/9 เท่านั้น)
ว30292คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (ม.4/1 และ 4/2 เท่านั้น)