ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กรุณาศึกษาตารางเรียนออนไลน์ให้ละเอียด

และคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนตามห้องเรียนของตนเองตามที่ระบุเท่านั้น

รหัสวิชาชื่อวิชาช่องทางการเข้าเรียน
ท23101ภาษาไทย 5
ค23101คณิตศาสตร์ 5
ค23205คณิตศาสตร์เสริม 5
ว23101วิทยาศาสตร์ 5
ว23102การออกแบบ และเทคโนโลยี 3
I20202การสื่อสารและการนำเสนอ
ส20203กฎหมายน่ารู้
ส23101สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 5
ส23102หน้าที่พลเมือง
จ20205ภาษาจีน 5
อ23101ภาษาอังกฤษ 5
พ23101สุขศึกษา 5
พ23102บาสเกตบอล
ศ23101ทัศนศิลป์ 3
ศ23102นาฏศิลป์ 4
ส23102ประวัติศาสตร์
ว21272วิชาสะเต็มศึกษา (ม. 3/11 เท่านั้น)
อ20215ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 (ม. 3/11 เท่านั้น)