ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กรุณาศึกษาตารางเรียนออนไลน์ให้ละเอียด

และคลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียนตามห้องเรียนของตนเองตามที่ระบุเท่านั้น

รหัสวิชาชื่อวิชาช่องทางการเข้าเรียน
ท22101ภาษาไทย 3
ค22101คณิตศาสตร์ 3
ว22101วิทยาศาสตร์ 3
ว22102การออกแบบ และเทคโนโลยี 2
ส22101สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ส22233หน้าที่พลเมือง
ส22102ประวัติศาสตร์ 3
อ20241ทักษะอ่าน 1
อ22101ภาษาอังกฤษ 3
พ22101สุขศึกษา 3
ศ22101ดนตรี 2
ศ22102นาฏศิลป์ 2
ง22101การงานอาชีพ 3
จ22203ภาษาจีน 3
พ22102กระบี่
ค22203คณิตศาสตร์เสริม
อ22213ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (ม.2/11เท่านั้น)
อ20241ทักษะอ่าน 1 (ม.2/11เท่านั้น)
ว21272วิชาสะเต็มศึกษา (2/11 เท่านั้น) ภาคปฎิบัติ